Zásady ochrany osobných údajov webových stránok. https://betoff.eu

  1. Všeobecné informácie

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá správania a ochrany osobných údajov poskytnutých Používateľmi v súvislosti s ich využívaním predajných služieb prostredníctvom webovej stránky.

  1. Správcom osobných údajov obsiahnutých na webovej stránke je

Innovachem Krystian Grzyb so sídlom na ul. Sarmacka 21/8 Warszawa NIP PL7621764306

Aby sme zaistili bezpečnosť údajov, ktoré nám boli zverené, vypracovali sme interné postupy a odporúčania, aby sme zabránili sprístupneniu údajov neoprávneným osobám. Ich implementáciu sledujeme a priebežne kontrolujeme, či sú v súlade s platnými právnymi predpismi – zákonom o ochrane osobných údajov, zákonom o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami, ako aj všetkými druhmi vykonávacích aktov a zákonov komunitárneho práva. .

Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu vyjadreného Používateľom a v prípadoch, keď zákon oprávňuje správcu spracúvať osobné údaje na základe zákonných ustanovení alebo za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.

Webová stránka vykonáva funkcie získavania informácií o užívateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:

a) prostredníctvom informácií dobrovoľne uvedených vo formulároch

b) zhromažďovaním súborov cookie [pozri pravidlá používania súborov cookie].

Služba zhromažďuje informácie poskytnuté používateľom dobrovoľne.

Údaje uvedené vo formulári sú spracúvané za účelom vyplývajúcim z funkcie konkrétneho formulára, napr

Osobné údaje uvedené na webovej stránke nebudú predané ani sprístupnené tretím osobám, v súlade s ustanoveniami zákona o osobných údajoch.

Do údajov uvedených vo formulári môže nahliadať fyzická osoba, ktorá ho zadala. Táto osoba má tiež právo kedykoľvek zmeniť a zastaviť spracúvanie svojich údajov.

Vyhradzujeme si právo na zmenu zásad ochrany osobných údajov webovej stránky, ktorá môže byť ovplyvnená vývojom internetových technológií, prípadnými zmenami v zákone o ochrane osobných údajov a vývojom našej webovej stránky. O prípadných zmenách vás budeme jasne a verejne informovať.

Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Takéto webové stránky fungujú nezávisle od webových stránok a nie sú žiadnym spôsobom monitorované zo strany https://betolix.pl. Tieto webové stránky môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a nariadenia, ktoré vám odporúčame prečítať.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o niektorom z ustanovení týchto zásad ochrany osobných údajov, sme vám k dispozícii – naše údaje nájdete v záložke Kontakt.

Zásady používania súborov cookie

Zásady používania súborov cookie pre webovú stránku https://betoff.eu

Súbormi cookie sa rozumejú IT údaje uložené na koncových zariadeniach používateľov, ktoré sú určené na používanie webových stránok. Ide najmä o textové súbory, ktoré obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu ich uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

Webová stránka automaticky nezhromažďuje žiadne informácie, okrem informácií obsiahnutých v súboroch cookie.

Súbory cookie sú určené na používanie webových stránok. Prevádzkovateľ používa tieto súbory na:

a) možnosť prihlásiť sa a udržiavať reláciu používateľa na každej nasledujúcej podstránke webu

b) prispôsobenie obsahu webovej stránky individuálnym preferenciám užívateľa, najmä tieto súbory rozpoznajú jeho zariadenie za účelom zobrazenia webovej stránky podľa jeho preferencií

c) vytváranie anonymných štatistík vylučujúcich možnosť identifikácie užívateľa.

Cookies používané partnermi prevádzkovateľa webových stránok, medzi ktoré patria najmä používatelia webových stránok, podliehajú ich vlastným zásadám ochrany osobných údajov.

Aby sme zaistili bezpečnosť údajov, ktoré nám boli zverené, vypracovali sme interné postupy a odporúčania, aby sme zabránili sprístupneniu údajov neoprávneným osobám. Ich plnenie kontrolujeme a priebežne kontrolujeme, či sú v súlade s platnými právnymi predpismi – zákonom o ochrane osobných údajov, zákonom o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami, ako aj všetkými druhmi vykonávacích aktov a zákonov z r. komunitárne právo.

Softvér používaný na prehliadanie webových stránok umožňuje v predvolenom nastavení umiestňovať súbory cookie na koncové zariadenie používateľa. Tieto nastavenia môže Používateľ zmeniť tak, aby zablokoval automatickú obsluhu cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo informoval o každom ich odoslaní do zariadenia Používateľa.

Používatelia webových stránok môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača). Príklady možností úprav v populárnych prehliadačoch:

Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

– Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

– Safari: www.safari.helpmax.net/sv/spara-tid/innehållsblockering/

Prevádzkovateľ webovej stránky informuje, že zmeny v nastaveniach v prehliadači používateľa môžu mať za následok nesprávne fungovanie webových stránok.